امروز : شنبه, 26 مرداد 1398
» » مناقصه توسعه و احداث شهری

                                               آگهي مناقصه عمومي   

شركت توزيع نيروي برق استان گلستان در نظر دارد اجراي پروژه‌های بشرح ذيل خود را از طريق مناقصه عمومي یک مرحله‌اي با ارزیابی کیفی به پيمانكاراني که داراي رتبه از سازمان برنامه و بودجه کل کشور و یا تاييديه از شركت توانير، شركت توزيع نيروي برق استان گلستان می باشند واگذار نماید.

 

ردیف

شــــرح مناقصه

شماره مناقصه

مبلغ تضمين شركت درمناقصه(ریال)

مبلغ برآوردي(ریال)

1

اجراي پروژه‌ توسعه و احداث شهری در محدوده مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان علی آبادکتول

98/2-118

302,700,000

3,026,317,000

2

اجراي پروژه‌ توسعه و احداث شهری در محدوده ناحیه یک مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان گنبد

98/2-119

449,100,000

5,700,529,000

3

اجراي پروژه‌ توسعه و احداث شهری در محدوده ناحیه دو مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان گنبد

98/2-120

436,800,000

5,454,929,000

4

اجراي پروژه‌ توسعه و احداث شهری در محدوده ناحیه سه مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان گنبد

98/2-121

435,100,000

5,420,778,000

5

اجراي پروژه‌ توسعه و احداث شهری در محدوده ناحیه چهار مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان گنبد

98/2-122

424,300,000

5,204,467,000

6

اجراي پروژه‌ توسعه و احداث شهری در محدوده ناحیه یک مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان غرب گرگان

98/2-123

406,000,000

4,837,139,000

7

اجراي پروژه‌ توسعه و احداث شهری در محدوده ناحیه دو مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان غرب گرگان

98/2-124

429,000,000

5,291,347,000

8

اجراي پروژه‌ توسعه و احداث شهری در محدوده ناحیه سه مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان غرب گرگان

98/2-125

370,000,000

4,108,777,000

9

اجراي پروژه‌ توسعه و احداث شهری در محدوده ناحیه یک مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان شرق گرگان

98/2-126

414,852,000

5,017,036,000

10

اجراي پروژه‌ توسعه و احداث شهری در محدوده ناحیه دو مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان شرق گرگان

98/2-127

416.100.000

5,041,977,000

11

اجراي پروژه‌ توسعه و احداث شهری در محدوده ناحیه سه مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان شرق گرگان

98/2-128

419,147,000

5,102,933,000

1- فروش اسناد مناقصه:

     متقاضيان مي‌توانند ضمن واريز مبلغ 300.000 ريال بابت هر مناقصه بحساب فراگير 3136038140 نزد بانك تجارت شعبه ولیعصر گرگان بنام شركت توزيع نيروي برق استان گلستان، جهت دريافت اسناد مناقصه از تاريخ 16/05/98 لغايت 22/05/98 ساعت 7:30 الي15:30 به غیر از ايام تعطيل به آدرس گرگان ،ابتدای جاده آق قلا، ساختمان شماره 2 شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان امور تدارکات و قراردادها و همچنین پایگاه ملی مناقصات و سایت توانیر به آدرس ذیل مراجعه نمایند.

2- محل تحويل، مهلت و زمان بازگشايي پيشنهادات:

گرگان، خيابان ولي‌عصر عدالت 23 طبقه اول دبيرخانه شركت توزيع گلستان و مهلت آن تا ساعت 11 روز شنبه مورخ 02/06/98 و زمان بازگشايي پاکات الف ب ج شرکتهایی که حداقل امتیاز ارزیابی کیفی را کسب نموده اند ، در ساعت 11 روز سه شنبه مورخ  05/06/98 در دفتر امورتدارکات و قراردادها واقع در ساختمان شماره 2 شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان مي‌باشد.

2-1- اسنادارزیابی کیفی ومستندات مربوط به آن در یک زونکن کلاسه شده بصورت جداگانه و به صورت باز (بدون قرارگرفتن در هیچ پاکت) ارائه گردد. 

2- 2-  ارائه اسناد ارزیابی کیفی به همراه اسناد مناقصه ( الف ، ب و ج ) در یک لفافه کلی به منزله عدم ارائه اسناد ارزیابی کیفی تلقی خواهد شد.

3- مبلغ ضمانت نامه شركت در مناقصه به ميزان مندرج در جدول فوق، به نفع کارفرما مطابق فرم ارائه شده در اسناد مناقصه که به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پاکات معتبر بوده و قابل تمدید تا به مدت سه ماه دیگر باشد بايد به يكي از صورتهاي زير ، همرا ه با  اسناد مناقصه در پاكت ( الف ) به دستگاه مناقصه گزار تسليم شود :

الف– ضمانت نامه بانكي و یا ضمانت نامه هاي صادرشده از سوي موسسات اعتباري غير بانكي كه داراي مجوز فعالیت از سوی بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هستند.

ب-  اصل رسيد واريز وجه نقد به حساب جاري شماره 222148886007  نزد بانك ملی شعبه خيابان وليعصر گرگان به نام شركت توزيع نيروي برق استان گلستان.

پ-ضمانتنامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز لازم برای فعالیت و صدور ضمانتنامه از سوی بیمه مرکزی ایران

ت- گواهی خالص مطالبات قطعی تایید شده از سوی  امور مالی شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

ث- چک تضمین شده بانکی برای تضمین شرکت در مناقصه

4-  ذكر شماره مناقصه روي پاكات الزامي بوده و حضور يك نفر از پيشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی پاکت جیم آزاد است.

5- شركت توزيع گلستان در رد يا قبول هریک یا تمام پیشنهادات مختاراست.

6- به پیشنهادهای فاقدامضاء ، مشروط،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل میشود،مطلقاً ترتیب اثرداده نخواهد شد.

7- هزینه آگهی هر دو نوبت بر عهده دستگاه مناقصه گزار می باشد.

8- تكميل كردن فرم پرسشنامه اطلاعاتي مربوط به ارزيابي پیمانکاران پيوست اسناد ارزیابی کیفی الزامي است.

9- ضمناً اين آگهي از طريق شبكه اطلاع رساني معاملات توانير به نشاني www.Tavanir.org.ir و پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات به نشاني http://iets.mporg.ir  قابل دسترسي مي‌باشد و جهت اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 32684412-017 تماس و به شماره تلفن 32627430-017 فاکس نمائید.

10- ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

 

                                                                                                     روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان گلستان

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.