امروز : دوشنبه, 29 شهریور 1400
اخبار مدیریت

برگزاری جلسه ستاد مدیریت مصرف برق شهرستان مینودشت بمنظور هماهنگی و همکاری در جهت کاهش پیک و مدییت مصرف برق

جلسه ستاد مدیریت مصرف برق شهرستان مینودشت بمنظور هماهنگی و همکاری در جهت کاهش پیک و مدیررت مصرف برق برگزار شد.    ...

توجیه ستادهای انتخاباتی جهت جلوگیری از حوادث احتمالی و رعایت حریم های برق

مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان مینودشت با همراهی کارشناسان بهره برداری و رابط روابط عمومی مدیریت با مراجعه به ستادهای انتخاباتی نامزدهای پنجمین دوره شورای شهر مینودشت با شرح خطرات برق در زمان نصب بنر...
آرشیو